Armagedon (Polish translation/polskie tłumaczenie)
CDAMM

Armagedon (Polish translation/polskie tłumaczenie)

section link

Tło

Termin „Armagedon” od dawna jest używany w odniesieniu do przyszłej lub trwającej już wojny, której okres przypada na koniec cywilizacji bądź – w szerszym rozumieniu – koniec czasów. Można rozumieć przez to zarówno ostateczną katastroficzną bitwę o zasięgu światowym, jak i bitwę w miejscu zwanym Megiddo. Megiddo może być interpretowane jako miejsce rzeczywiste, usytuowane we współczesnym Izraelu, jak i jako zakodowane odniesienie do alternatywnej lokalizacji (przegląd historii interpretacji dostępnych w tradycji chrześcijańskiej można odnaleźć m. in. w Kovacs i Rowland 2004, 171–175).

Powszechne rozumienie słowa „Armagedon” wywodzi się z pism chrześcijańskich, jednak pojawia się ono w nich tylko jeden raz – w Księdze Objawienia 16:16. Termin „Armagedon” nawiązuje tam do miejsca zgromadzenia przed wielką bitwą kosmiczną związaną z końcem czasów. Polskie słowo „Armagedon” jest tradycyjnym tłumaczeniem oryginalnego greckiego terminu użytego w Księdze Objawienia – Ἁρμαγεδών – które w niektórych tłumaczeniach biblijnych jest transliterowane jako „Har-Magedon”, za przykład może służyć Biblia Tysiąclecia:

A szósty wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat. A wyschła jej woda, by dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem. I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy; a są to duchy czyniące znaki – demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga. Błogosławiony, który czuwa i strzeże swych szat, by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano>. I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon. (Apokalipsa św. Jana 16:12-16, Biblia Tysiąclecia)

Powszechne krytyczne objaśnienie znaczenia tego słowa utrzymuje, że odnosi się ono do „góry (gór) lub wzgórza (wzgórz) Megiddo”, i wywodzi się z połączenia hebrajskiego słowa הר (har), oznaczającego „wzgórze” lub „górę” (ewentualnie górki region) oraz מגדן (megiddon), odnoszącego się do starożytnego miasta Megiddo, które znajduje się na równinie w Dolinie Jezreel, na terenie dzisiejszego Izraela. Inne sugestie odnoszące się do hebrajskiego pochodzenia słowa uwzględniają „miasto Megiddo” (עיר מגדן/'ir megiddon), „górę zgromadzenia” (הר־מועד/har mo'ed) oraz idee związane z „wycinaniem” (od hebrajskiego rdzenia גדד/gdd). (Omówienie etymologii oraz różnych możliwych interpretacji Księgi Objawienia 16:16 można odnaleźć m. in. w Aune 1998, 898–99; Jauhiainen 2005).

section link

Historia interpretacji

Historia interpretacji znaczenia słowa „Armagedon” w Księdze Objawienia 16:16 jest obecna w rozmaitych tradycjach chrześcijańskich. Jest ona zróżnicowana i obejmuje szeroki zakres interpretacyjny – począwszy od dosłownej bitwy pomiędzy armiami pozostającymi pod przywództwem nadprzyrodzonej siły, poprzez duchowe i psychologiczne konceptualizacje (np. osobiste zmagania przeciwko złu), aż do symbolicznych i alegorycznych skojarzeń z różnymi historycznymi bitwami na przestrzeni wieków. Idea bitwy w Armagedonie nabrała szczególnego znaczenia w niektórych odmianach współczesnego protestantyzmu, opierających się na premilenijnym dyspensacjonalistycznym rozumieniu historii oraz Pisma Świętego. Idea tejże bitwy jest tam często rozumiana jako jedno z wydarzeń wskazujących na przejście do końcowej fazy historii kosmicznej, a tym samym zapoczątkowanie powrotu boskich rządów na Ziemi. Widzimy to na przykład w pismach Hala Lindseya z lat 70. oraz serii Powieści o czasach ostatecznych (Left Behind) z lat 90. oraz 2000. autorstwa Tima LaHaye i Jerry'ego B. Jenkinsa (Shuck 2004).

Idea Armagedonu jest również mocno akcentowana wewnątrz innych wyznań ewangelicznych i grup chrześcijańskich, które szczególnie interesują się czasami ostatecznymi oraz proroctwami, a więc w Kościołach zielonoświątkowych i charyzmatycznych, u Adwentystów Dnia Siódmego oraz u Świadków Jehowy. Chociaż odniesienie do Armagedonu nie jest powszechnie spotykane poza chrześcijańskimi koncepcjami związanymi z czasami ostatecznymi, idea ostatecznej bitwy o kosmicznym znaczeniu pojawia się w różnych formach, w kilku tradycjach religijnych. W tradycjach islamskich wiele hadisów wspomina o apokaliptycznej bitwie Al-Malhama Al-Kubra pod Dabikiem (w Syrii) przeciwko chrześcijańskiej armii rzymskiej. Od lat 70. XX w. w niektórych nurtach myśli muzułmańskiej istnieje głębsze powiązanie idei świętej wojny oraz myślenia apokaliptycznego, co w ostatnich czasach stało się szczególnie widoczne w ruchach powiązanych z ISIS (Państwo Islamskie w Iraku i Syrii) (zob. Beattie 2015; Fealy 2019.) Hinduska Bhagawadgita jest dialogiem pomiędzy Ardźuną i Kryszną o proporcjach „społeczno-kosmicznych”, który odbywa się na miejscu ostatecznej bitwy pomiędzy dwoma przygotowanymi armiami (Malinar 2007).

Powszechne sekularne użycie słowa „Armagedon” w dzisiejszych czasach posiada zazwyczaj bliski związek z wyobrażeniami o wielkich kataklizmach czy konfliktach – od nawiązań do wojny nuklearnej, aż po promowanie zawodowego wrestlingu/zapasów (zob. Pyper 2006; Boucher 2019) – jednakże w codziennych oraz pospolitych odniesieniach, nawiązania do bitwy lub wojny są często drugorzędne lub nie pojawiają się wcale, przykładowo w oczekiwaniach na katastrofę ekologiczną (zob. Lilly 2016) lub w filmach z dużą ilością efektów specjalnych (np. Armageddon [1998]). Z drugiej strony, niektóre z tych produkcji czerpią wyraźną inspirację z narracji biblijnych oraz wykorzystują biblijne pojęcia kosmicznej bitwy oraz apokalipsy (np. Armageddon. Countdown: Jerusalem [2009]).

section link

Bibliografia

Armageddon (1998): https://www.imdb.com/title/tt0120591/.

Aune, David E. 1998. Revelation 6–16. Volume 52B Word Biblical Commentary. Grand Rapids, MI: Thomas Nelson.

Beattie, Hugh. 2015. “Islamic state, Dabiq, the Mahdi and the End-times”. Contemporary Religion in Historical Perspective, http://www.open.ac.uk/blogs/religious-studies/?p=240.

Boucher, Ellen. 2019. “Anticipating Armageddon: Nuclear Risk and the Neoliberal Sensibility in Thatcher’s Britain.” The American Historical Review 124(4): 1221–45.

Countdown: Armageddon (Countdown: Jerusalem) (2009): https://www.imdb.com/title/tt1...

Fealy, Greg. 2019. “Apocalyptic Thought, Conspiracism and Jihad in Indonesia.” Contemporary Southeast Asia 41(1): 63–85.

Jauhiainen, Marko. 2005. “The OT Background to ‘Armageddon’ (Rev. 16:16) Revisited”. Novum Testamentum 47: 381–393

Kovacs, Judith, and Christopher Rowland, 2004. Revelation: The Apocalypse of Jesus Christ. Oxford: Blackwell.

Lilly, Ingrid Esther. 2016. “The Planet’s Apocalypse: The Rhetoric of Climate Change.” In Apocalypses in Context: Apocalyptic Currents through History, edited by Kelly J. Murphy and Justin Jeffcoat Schedtler, 359–79. Minneapolis: Augsburg Fortress.

Malinar, Angelika. 2007. The Bhagavadgītā: Doctrines and Contexts. Cambridge: Cambridge University Press.

Pyper, Hugh S. 2006. “Wrestling the Bible.” SBL Forum. http://sbl-site.org/Article.aspx?ArticleID=569.

Shuck, Glenn W. 2004. “Marks of the Beast.” Nova Religio 8 (2): 48–63.

section link

Informacje o artykule

Oryginalny artykuł w języku angielskim:

CenSAMM. 2021. "Armageddon." In James Crossley and Alastair Lockhart (eds.), Critical Dictionary of Apocalyptic and Millenarian Movements. 15 January 2021. Retrieved from www.cdamm.org/articles/armageddon.

Article information

CenSAMM. 2021. "Armagedon (Polish translation/polskie tłumaczenie)." w James Crossley i Alastair Lockhart (red.) Krytyczny słownik ruchów apokaliptycznych i millenarystycznych (Critical Dictionary of Apocalyptic and Millenarian Movements). 24 marca 2023. Uzyskane z www.cdamm.org/articles/polish-armagedon.

Downloaded: 2023-12-11

Provided under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0

Share Article

Citation

144,000

144,000 refers to a belief in an elect group, often at end times or in an imminent transformation of the world. The usage typically derives from the book of Revelation. In Revelation 7:1–8, 144,000 refers to the twelve tribes of Israel who have the seal of God on their foreheads. They are also presented as virgins, blameless, ‘redeemed from the earth’, and expected to sing a new song at Mount Zion (Revelation 14:1–5).

Apocalypticism

In popular usage, 'apocalypticism' refers to a belief in the likely or impending destruction of the world (or a general global catastrophe), usually associated with upheaval in the social, political, and religious order of human society—often referred to as an/the 'apocalypse'. Historically, the term has had religious connotations and the great destruction has traditionally been seen as part of a divine scheme, though it is increasingly used in secular contexts. See the Apocalypticism article for a more detailed discussion.

Armageddon

In popular use, ‘Armageddon’ involves ideas of great cataclysmic events or conflict. The term has long been used to refer to a future battle or ongoing war at the end of time or civilization, whether understood generally as a cataclysmic final battle or specifically as a battle at a place called Megiddo (a location in modern Israel), or a more flexible understanding of Megiddo as a coded reference to an alternative location. ‘Armageddon’ derives from the book of Revelation where it appears just once (Revelation 16:16) with reference to the location of a great cosmic battle associated with the end times. See the Armageddon article for a more detailed discussion.

Beast of the Apocalypse

In popular terms, the 'Beast' or the 'Beast of the Apocalypse' refer generally to a violent and destructive creature that emerges at end times. Such understandings of an end-time beast or beasts derive from the book of Revelation (also called the The Apocalypse) and its long and varied history of interpretation. Revelation refers to 'beasts' on different occasions, including beasts in opposition to God: one emerging from the sea or a pit (Revelation 11:7; 13:1; 17:8; cf. Daniel 7), one from the earth (Revelation 13:11), and another scarlet in colour (Revelation 17:3). The beast from the earth is also associated with the number 666 (alternatively: 616) (Revelation 13:18) and Revelation 19:20 claims that the beast will 'thrown alive into the lake of fire that burns with sulfur' (New Revised Standard Version).

Eschatology

‘Eschatology’ concerns the study of end times and is derived from the Greek term ἔσχατος (eschatos), meaning ‘final, ‘last’, ‘end’, etc. Eschatology is a label that can incorporate a cluster of related beliefs which differ according to tradition (e.g., end of the world, resurrection, regeneration, Day of Judgment, Antichrist).

Kingdom of God

In the Bible, the ‘Kingdom of God’ (sometimes synonymous with the ‘Kingdom of Heaven’) refers to notions of ruling and kingship which are often understood to have a spatial or territorial dimension, whether in heaven or on earth. According to the book of Daniel, such ‘kingdom’ language is used to describe the claim that God rules the universe eternally (Daniel 4:34) but will also intervene in human history to establish a kingdom for his people (Daniel 2:44). According to the Gospels, Jesus predicted the coming Kingdom of God or Heaven and these predictions have been influential in the history of speculations about end times or the benefits of the kingdom being experienced in a present time and place. Across different traditions, such language has also been used to describe communities deemed holy or places deemed sacred, as well as being understood with reference to personal or ‘spiritual’ transformation.

Messianism

Messianism refers to ideas about a redeemer figure or figures who transform the fortunes of a given people or the world as a whole. The term ‘Messiah’ is derived from the Hebrew משיח (mashiach), meaning ‘anointed one’. In the Old Testament/Hebrew Bible, it is a term used to denote people such as kings, priests and prophets anointed to carry out their duties on behalf of God. In early Judaism, the term took on a more precise meaning as a future redeemer figure, including a king in the line of David. New Testament texts made such clams about Jesus where a Greek equivalent of the Hebrew, Χριστός (christos), became part of his name: Jesus Christ.

Millenarianism

In popular and academic use, the term ‘millenarianism’ is often synonymous with the related terms ‘millennialism’, ‘chiliasm’ and ‘millenarism’. They refer to an end-times Golden Age of peace, on earth, for a long period, preceding a final cataclysm and judgement—sometimes referred to as the 'millennium'. The terms are used to describe both millenarian belief and the persons or social groups for whom that belief is central. ‘Millennialism’ or ‘chiliasm’ are chronological terms derived from the Latin and Greek words for ‘thousand’. They are commonly used to refer to a thousand-year period envisaged in the book of Revelation (20:4–6) during which Christ and resurrected martyrs reign prior to the final judgment. More recently the terms have been used to refer to secular formulas of salvation, from political visions of social transformation to UFO movements anticipating globally transformative extra-terrestrial intervention. See the Millenarianism article for a more detailed discussion.

Prophecy

‘Prophecy’ can be broadly understood as a cross-cultural phenomenon involving claims of supernatural or inspired knowledge transmitted or interpreted by an authoritative recipient, intermediary, or interpreter labelled a ‘prophet’. The term is also used in a more general and secular way to refer to individuals who simply predict or prognosticate future events, or those leading principled causes or in pursuit of a particular social or political vision without any special association with inspired or supernatural insight. The language of ‘prophet’ and ‘prophecy’ in English derives from the Greek προφητης (prophētēs) found in the Greek translations of the Hebrew Bible/Old Testament and in the New Testament. See the Prophets and Prophecy article for a more detailed discussion.

Son of Man

‘Son of man’ simply means ‘man’ in biblical Hebrew and Aramaic and is a title for Jesus in the Greek New Testament. While the ancient idiom is gendered, some scholars prefer to bring out the generic implications and reflect inclusive language today in their English translations (e.g., 'son of a human being', 'son of humanity'). The phrase sometimes took on a more titular function before Jesus because of the book of Daniel. In Daniel 7, Daniel is said to have had a vision of four destructive beasts representing four kingdoms and who stand in contrast to a human-like figure—‘one like a son of man’. The ‘Ancient of Days’ then takes away the power of the beasts and Daniel sees ‘one like a son of man’ approaching, ‘coming with the clouds of heaven’ (Daniel 7:13; New International Version). Daniel 7 claims that this ‘son of man’ figure will be given ‘authority, glory and sovereign power’, ‘all peoples’ will worship him, and his kingdom will be everlasting. The precise identification of the ‘one like a son of man’ in Daniel 7:13 is not made explicit and there has been a long history of identification with a variety of candidates in apocalyptic and millenarian movements, sometimes without reference to the book of Daniel.

Zion

‘Zion’ is an alternative name for Jerusalem and the ‘city of David’ (2 Samuel 5:7; 1 Kings 8:1; 1 Chronicles 11:5; 2 Chronicles 5:2), though it is also used with reference to Israel. Zion can also refer to ‘Mount Zion’, a hill located in Jerusalem which was the site of the Jewish Temple (destroyed 70 CE) and is the site of the al-Aqsa Mosque. Zion and Mount Zion are sometimes interpreted as coded references to an alternative geographical location or to something ‘spiritual’ and otherworldly. In some religious traditions, Zion plays a central role in expectations about end times or the benefits associated with end times being fulfilled in the present.